Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Foreningens vedtekter

Skrevet av: AT, publisert 24.02.2014


Sist oppdatert 22.febr 2022

§1     Foreningens formål er å arbeide for båtsportens utbredelse og fremgang gjennom å fremme det individuelle og samlede båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, herunder å:

  • Bidra til drift av fritidsbåthavner
  • Bidra til utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
  • Bidra til utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
  • Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
  • Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

 Foreningens formål er ikke-økonomisk, og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål og innen virksomhet registrert i Frivillighetsregisteret.

§2     Styret består av: Formann, sekretær, havnesjef, kasserer, tilsynsmann, styremedlem 1 og styremedlem 2. (Sekretæren er formannens stedfortreder). Alle velges for 2 år. Formann, kasserer, tilsynsmann samt styremedlem 2 velges det ene året, mens sekretær, havnesjef og styremedlem 1 det andre året. Det velges 2 revisorer for to år om gangen, således at en er på valg hvert år. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, et medlem velges hvert år. Styret innstiller til valgkomité. Medlemmer av valgkomiteen rykker hvert år en plass frem slik at det er formannen som hvert år blir på valg.

§3     Styret besørger de løpende forhandlinger, og har å ivareta foreningens interesser. Styret ved havnesjef tildeler båtplasser. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret kan oppnevne bryggeformenn for å avlaste havnesjef og setter opp instruks for disse. Styret kan oppnevne medlemmer som får spesielle verv for drift av havnen. Dette gjelder WEB, slipp drift/vedlikehold, klubbhus, m.m.
Styreverv honoreres med en fast årlig sum for styremedlemmets arbeid, som utføres på vegne av Lura Båtforening. Styret foreslår årlig størrelsesorden på honoraret ut fra de gjeldene skatteregler og slik at honoraret blir likt/rettferdig. Forslaget framlegges årsmøtet til godkjenning.

§4     Ordinært årsmøte holdes hvert år i februar. Årsmøteperioden og driftsår skal følge kalenderåret. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallelse vil skje via e-post, oppslag i klubbhuset samt på foreningens hjemmeside. Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 7 dager før årsmøtet.  

§5     Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 8 dagers varsel, når styret finner det nødvendig, eller minst 30 medlemmer forlanger det.

§6     På det ordinære årsmøtet behandles

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett for kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

Årsmøtet fastsetter også hvert år: Medlemskontingenter, havneavgifter/innskudd og godtgjørelser til tillitsvalgte. Årsmøtet kan etter styrets forslag, eller etter forslag fra 15 av foreningens medlemmer, velge til foreningens æresmedlemmer; Den eller de som i særlig grad har gjort seg fortjent.

§7    Personer som ønsker medlemskap og/eller båtplass, må melde seg inn via hjemmesiden og sette seg på venteliste. Organisasjoner, foreninger eller firma kan ikke oppnå medlemskap. Oppsigelse av medlemskap og/eller båtplass, samt adresseforandring skal skje elektronisk.

§8     Det tildeles kun en båtplass pr. medlemskap. Tildeling av båtplasser og boder skjer etter ansiennitet. Havnesjef har rett til å omdisponere tildelte plasser til foreningens beste. Søknad om å stå på venteliste for båtplass må bekreftes av medlemmet som ønsker dette i løpet av desember hvert år. Dette skal gjøres elektronisk ved å logge seg på hjemmesiden. Man mister ingen ansiennitet i ventelisten ved å glemme det, men er ute av søkerlisten fra 1. januar til man husker å fornye søknaden. Dette kan i verste fall føre til at man blir forbigått når båtplasser tildeles i den mellomliggende perioden.

§9     Tjenester som belastes havnen er definert i egen gjeldende prisliste. Dette inkluderer at havneavgift vil beregnes etter breddemeter senter/senter utligger. Havneavgift for båtplass langside kai vil i de enkelte tilfeller bli vurdert og fastsatt av styret.

§10 Tildelte båtplasser, plasser på land eller boder kan ikke overdras til andre, uten godkjenning fra styret. Tildelt båtplass eller bod beholdes av medlem i inntil 1 - ett - år etter salg av båt. Plassen disponeres i mellomtiden av foreningen v/havnesjef. 
Dersom det fremlegges skriftlig samtykke fra medlem om ektefelles/barns overtakelse av båtplass, plikter styret å behandle en skriftlig begrunnet søknad om dette. 
Ved medlems død kan båtplass/bod overtas av ektefelle/barn. Det skal ved en evt. overtakelse betales inn differanse mellom innbetalt og gjeldende innskudd. Ansienniteten til medlemskapet som båtplassen arves fra, vil da nullstilles.  
All endring av eierforhold skal meldes styret skriftlig.  
Sameie av båt/plass er lov med inntil 2 sameiere, som begge skal være medlemmer i foreningen. Styret vil forholde seg til den hovedeieren som båtplassen opprinnelig ble tildelt og som forsikring er tegnet på. Eierskap må kunne dokumenteres, dersom styret ber om det. Ansiennitetsprinsippet for tildeling av båtplass vil nyttes, dersom det på et tidspunkt skulle avtales overtakelse av båt/plass fra hovedeier. Medlemmer på ventelisten med større ansiennitet, vil dermed kunne ha rett til å overta båtplassen. 

§11  Ved salg/skifte av båt skal styret, ved havnesjef, underrettes via e-post innen 1 uke etter salg/skifte har funnet sted. Ved skifte til større båt eller mindre båt skal havnesjefs godkjennelse foreligge på forhånd. Båter som skal være borte fra havnen i mer enn 14 dager skal snarest meldes via e-post til havnesjef. Plassen kan i mellomtiden disponeres av foreningen ved havnesjef.

§12  Avgifter for havneplass, boder, opplagsplass og medlemskontingent betales forskuddsvis, senest 14 dager etter mottatt krav. Ved betaling etter purring påløper purregebyr iht. prisliste. Styrets medlemmer skal ha fri båtplass og fri bruk av havnefasiliteter.

§13  Medlemmer som unnlater å betale forfalt kontingent, avgifter og gebyrer etter 1 purring, unnlater å følge foreningens lover, havnereglement og skriftlige pålegg fra styret eller utøver svært dårlig/unormal oppførsel, herunder stygt munnbruk, tyveri, forurensing, skade på medlemmer og havneanlegg og misbruk av tilgang og informasjon om havnene, kan av styret bli ekskludert som medlem og bortvist fra havnen. Ekskludering medfører tap av alle rettigheter. Skyldig kontingent, avgift og eventuelle fjerningskostnader for båt, fratrekkes innskudd.

§14   Styret kan pålegge medlemmer med båtplass og medlemmer som søker båtplass, inntil 2 dugnadskvelder á 4 timer pr. år. Innkalling til dugnad må være medlemmene i hende innen 1 uke før dugnad i form av e-post og/eller SMS. Er et medlem forhindret fra å møte, sender man en stedfortreder. Hvis ikke, må medlem inngå ny avtale snarest, og senest to dager før innkalt dugnad. Under anleggsperioder/særskilte omstendigheter, kan styret pålegge alle medlemmer nødvendig dugnad.  Maksimalt 40 timer. Unnlater et medlem å møte på dugnad, betales et gebyr iht. gjeldende prisliste. I tillegg innkalles medlem til ny dugnad.

§15  Vakttjeneste. Styret kan pålegge alle medlemmer med båtplass vakttjeneste i henhold til instruks. Innkalling til vakttjeneste, skal være medlemmer i hende minimum 1 uke før pålagt vakt. Medlem som er forhindret fra å møte, må selv sørge for stedfortreder ved å bytte med annet medlem. Unnlater et medlem å møte til pålagt vakttjeneste betales et gebyr iht. gjeldende prisliste pr. vakt. I tillegg innkalles til ny vakt. Vaktlister utsendes elektronisk (e-post) og henges opp i vakt huset. Medlemmene forplikter til å holde seg informert om vakter, dugnader og lignende.

§16  Foreningen kan i perioder velge å bruke ekstern / innleid vakttjeneste / vektertjeneste i tillegg til eller i stedet for vakt med egne medlemmer. Kostnad for slik tjeneste vil bli belastet aktive medlemmer. Vanlig vakttjeneste kan i disse periodene falle bort. Medlemmer må holde seg orientert om dette gjennom oppslag i klubbhus eller på tilsendt e-post.

§17 Innskudd skrives ned med 50% umiddelbart. Resterende del av innskuddet skrives ned med 20% årlig de neste 5 årene. (For innskudd betalt før 2022, vil videre nedskriving starte f.o.m. dette året.) 

§18  Utlegg som den enkelte har i forbindelse med standardforbedring av båtplass, vil kun bli refundert dersom skriftlig avtale med styret foreligger før arbeidet igangsettes. I alle tilfeller skal alle former for utbedringsarbeid meldes til og godkjennes av styret før det igangsettes.

§19  All normal kommunikasjon med foreningens medlemmer vil gå via elektronisk post, hjemmesidene våre og ved oppslag i klubbhuset. Alle medlemmer forplikter seg til å søke informasjon på hjemmesidene våre.  Det forventes at medlemmer har mobiltelefon og e-post.

§20  Dersom båter/plasser ikke brukes over lengre tid (1 år), vil et samlet styre ha fullmakt til å vurdere om en skal forlange fjerning av båt og oppsigelse av båtplass. Foreningen er ikke tjent med å ”lagre” båter til medlemmer som ikke er aktive brukere av havnen. Alle båter som ligger på sjø skal være sjødyktige. For båter som bærer preg av dårlig vedlikehold og er en fare for miljø og sikkerhet, kan styret kreve framlagt tilstandsrapport. Detaljert inspeksjon av båt skal utføres av en kvalifisert inspektør, godkjent av styret

§21  Styret kan pålegge medlemmer, eller skaffe nye medlemmer med spesialkompetanse, faste arbeidsoppgaver i perioder av 2 år om gangen. Disse medlemmene har rett til båtplass til halv pris. Medlemmer på venteliste skal prioriteres og bli forespurt først, før utenforstående eller nye tas inn på denne regel.

§22  Personvern - Lura Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Lura Båtforening skal kunne bruke KNBF's web-baserte havneadministrasjons- og medlemssystem. slik at alle medlemmer kan få tildelt medlemsnummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. De nevnte personopplysninger vil også være tilgjengelig for våre medlemmer via medlemspåloggingen og i oppslag på klubbhuset. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Lura Båtforening.

§23 Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen. Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§24  Forandring av disse lover kan kun gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.

Vedtatt med endringer av årsmøtet 03. februar 2014 (§1, §6, §10, §13, §22, §23), årsmøte 02. februar 2015 (§10), årsmøte 05.februar 2018 (§11, §22), årsmøte 16. februar 2021 (§7, §11, §14, §19, §20), årsmøte 15. februar 2022 (§10 og §17), årsmøte 23 (§3)