Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Havnereglement

Skrevet av: , publisert 14.09.2011

  1. Alle båter skal være registrert og utstyrt med forskriftsmessige registreringsnummer.
  2. Alle båter skal være ansvars forsikret og kvittering for dette må kunne forevises på forlangende fra styre/havnesjef.
  3. Slepejolle/lettbåt skal være merket med moderbåtens registreringsnummer og/eller navn.
  4. Maksimal båtstørrelse i småbåthavnene skal være iht. styret v/havnesjefs vurdering/godkjenning. Det skal søkes om godkjenning av all bytte av båt til havnesjef.    
  5. Hver båt skal være godt fendret med solide fendere og fortøyninger som ikke skader havneanlegg eller nabobåter. Havnesjef avgjør i tvilstilfelle hva som er tilstrekkelig.
  6. Flytende tauverk er ikke tillatt i havnen. "Landtau" for akterfortøyning skal være kjetting eller belagt wire.
    "Blåser" kan benyttes hvor det er hensiktsmessig og nødvendig og ikke til hinder for den øvrige trafikk i havnen. Disse må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret v/havnesjef.
  7. Felles opptak og sjøsetting skjer på dager, fastsatt av styret. Datoer blir bekjentgjort ved oppslag i klubbhuset, og den som ønsker opptak/sjøsetting må selv sette seg på listen.  
  8. Båtene skal være klare for sjøsetting til en fastsatt dato, senest 15. mai. Avvik fra denne regelen må avtales med havnesjefen. Ved overskridelse av denne fristen må båter påregnes bøter etter gjeldende prisliste.
  9. Materialer for oppstøtting og avstiving av båter på land må båt eieren selv holde og disse skal være av skikkelig kvalitet. Alt opplags-utstyr skal fjernes, og opplagsplass skal være ryddet av båteier, senest 7 dager etter sjøsetting. Ved overskridelse må en påregne bøter etter gjeldende prisliste.
  10. Alle skal utføre nødvendig vedlikehold/utbedring på sine båter for å ivareta båtens sikkerhet og sjødyktighet, minske risikoen for at båten kan bli en fare for miljø og forårsake forurensning, samt forhindre at den vil være skjemmende for havnene.
    Havnesjef har myndighet til å pålegge vedlikehold/oppgradering i de tilfeller han ser dette er påkrevd. Tidsfrist vil bli gitt og skal overholdes. Dersom dette krav ikke blir overholdt, har havnesjef myndighet til å kreve båten fjernet, om nødvendig for eiers regning og risiko.